รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

การรับแจ้ง ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน หรือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

** หมายเหตุ
1. หากข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยตรง
2.ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เฉพาะงานราชการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เท่านั้น
จะไม่นำไปเผยแพร่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางสาธรณะ

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โปรดกรุณาตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

การแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

 

                                เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการแจ้งปัญหา, ข้อขัดข้อง, สิ่งต้องการให้แก้ไข, ปรับปรุง,

สิ่งที่ต้องพัฒนา, แนวทาง, สิ่งแนะนำ หรือร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

** ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทีมงานพร้อมน้อมรับฟัง เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป **

 

 

 

** สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามลิงค์นี้   โปรดคลิก **

 

 

 


 

 

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

จ่าเอกสุรเมธ ทองด้วง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7

มาตรา 7(1) - โครงสร้างองค์กร

 - การจัดตั้งองค์กร

มาตรา 7(2)  - อำนาจหน้าที่

มาตรา 7(3)  - สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

มาตรา 7(4)  - กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9

มาตรา 9(1)  - ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนฯ

- รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรา 9(2)  - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗

มาตรา 9(3)  - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

- แผนจัดหาพัสดุ

- แผนพัฒนา/ งบประมาณ

- แผนพัฒนาบุคลากร

- เทศบัญญัติตำบล

มาตรา 9(4)  - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรา 9(5)  - สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง

มาตรา 9(6)  - สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

มาตรา 9(7)  - มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

มาตรา 9(8)  - การประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ

- การจัดซื้อ/จัดจ้าง

มาตรา 9(8)  - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรา 9(8)  - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มาตรา 9(8)  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

- การป้องกันการทุจริต

- การมาตรฐานให้บริการ

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

มาตรา 9(8)  - งานวิจัยที่ใช่เงินงบประมาณ

 

 


 

สิทธิการรับรู้ของประชาชน 
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ "สิทธิได้รู้" ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ 

          1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 

          2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
          - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
          - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
          - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
          - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
          - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
          - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
          - สิทธิในการร้องเรียน 
          - สิทธิในการอุทธรณ์ 

          3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

 

การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

 

การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

**หมายเหตุ


1. หากข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยตรง
2.ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เฉพาะงานราชการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เท่านั้น จะไม่นำไปเผยแพร่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางสาธรณะ

 

 

สามารถกรอกฟอร์ม โปรดคลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

 

      

 

 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความ เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ดำเนินการ ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข ปัญหาต่อไป

- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป