สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

 

ที่ รายการ สถิติการให้บริการประจำเดือน  หน่วยนับ
2563 2564
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 การขอข้อมูลข่าวสาร x x x 1 1 1 ราย
2 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 117 10 x 3 1 3 ราย
3 การรับลงทะเบียนผู้พิการ 1 1 x 3 x 2 ราย
4 การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 5 x 7 10 15 5 ราย
5 การแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง 26 20 23 28 25 20 หลอด