อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

 

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

งานธุรการและการเงิน

            งานสารบัญ

            งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

            งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

            งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัของทางราชการ

            งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

            งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

            งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

            งานสวัสดิการต่าง ๆ

            งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

            งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน

            งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

     นักวิชาการศึกษา

            งานประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

            งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

            งานจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา

            งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

            งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ

            งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลและกองการศึกษา

            งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            งานสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และชุมชน

            งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

            งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายบริหารการศึกษา

   หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ

            งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

            งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

            งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา เกี่ยวกับอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน

            งานส่งเสริมสุขภาพ

            การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

            งานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

            ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา

            ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา เช่น การจัดตั้งชมรมมูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา

            การดำเนินงานกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

            งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

            การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

            งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

            งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

            งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

            งานชุมชนต่าง ๆ

            งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

            กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

            จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

            การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ

            การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

            การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

            งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย