ประกาศเทศบาล

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการออกสำรวจ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท 3 (พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม) และภาษีป้าย ปีะจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

- ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1 อัตรา

- ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา  จำนวน  1  อัตรา

- ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ เรื่อง ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565" จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3)

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาขนและสำเนาทะเบียนเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนในการจดทะเบียนพาณิชย์

 
 
Powered by Phoca Download