อำนาจหน้าที่กองคลัง

อำนาจหน้าที่กองคลัง

 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การจัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจำทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ

 

ปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบการเงินและพัสดุ จัดทำระเบียบบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายพัสดุ งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ จัดทำสถิติรายรับและจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สถิติเกี่ยวกับเงินสะสม เงินอุดหนุน การโอนงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่าย เงินมัดจำประกันซอง เงินประกันสัญญา จัดทำรายงานสถานการณ์การคลัง และให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง

 

ฝ่ายพัฒนารายได้

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาล รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี งานประเมินการจัดเก็บรายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี และงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน งานประมูลให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ประมูลตลาดสดห้องน้ำ ห้องส้วม โรงฆ่าสัตว์

ปฏิบติงานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) จัดทำรายละเอียด แบ่งโซน บล็อก ล็อค ปรับแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

 

บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง และงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักการคลัง