แผนพัฒนาบุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - ๓๐ กันยายน 2561)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 –      ๓๐ กันยายน 2561)

 
 
Powered by Phoca Download