สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 

 

 

นายเสถียร พลเยี่ยม

ประธานสภาเทศบาล
(สท.เขต 2)

 

 

 

นายสวาท พลเยี่ยม

รองประธานสภา
(สท.เขต 2)

 

 

 

นางสาวดรุณี พลเยี่ยม

เลขานุการสภา
(สท.เขต 1)

 

 สมาชิกสภาเทศบาล

เขตที่ 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล

 เขตที่ 2

 

นายไพบูลย์ สายเนตร

(สท.เขต 1)

 

นายกวีพจน์ แวงวรรณ

(สท.เขต 2)

 

  

นายเฉลย บุญกว้าง

(สท.เขต 1)

 

 

นายสมบูรณ์ ประเทิง

(สท.เขต 2)

 

 

นายเสาร์ สายเนตร

(สท.เขต 1)

 

 

นายทองแดง โชติชื่น

(สท.เขต 2)

 

 

นายอุ๊ด นพคุณ

(สท.เขต 1)

 

 

นายบัววร พลเยี่ยม

(สท.เขต 2)

 

 

นายบุญธรรม พลเยี่ยม

(สท.เขต 1)

 

   

 

 1. ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัย 1/2564   คลิกโหลด