สมาชิกสภาเทศบาล

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

 

 

 

นายทรัพย์ภิญโญ บัวขาว

ประธานสภาเทศบาล

(สท.เขต 2)

 

 

นายทองแดง โชติชื่น

รองประธานสภา

(สท.เขต 2)

 

 

นายบุญธรรม พลเยี่ยม
สท.เขต 1
เลขานุการสภา

 

 เขตที่ 1

 

 เขตที่ 2

 

นายประเทือง สีแดง 

สท.เขต 1

 

 

 

นายสมบูรณ์ ประเทิง

สท.เขต 2

 

  

นายเฉลย บุญกว้าง

สท.เขต 1

 

 

 

นายอ่อนจันทร์ พลเยี่ยม

สท.เขต 2

 

  

นายบุญมี แวงวรรณ

สท.เขต 1

 

 

 

 

นายประเสริฐ เสละไสย์
สท.เขต 1

 

 

 

 

นายทองสุข บุตรพรม

สท.เขต 1