คลังความรู้ กฎหมายที่เกี่วข้อง

มติ ก. เทศบาล. 30 เมษายน 2564 1179
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 08 มีนาคม 2561 3205
แนวทางปฏิบัติการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สปสช. 08 มีนาคม 2561 4183
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน 04 มกราคม 2561 2385
กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 04 มกราคม 2561 2452
กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน 04 มกราคม 2561 3360
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้ท้องถิ่น 04 มกราคม 2561 4482
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา 04 มกราคม 2561 2753
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 25 ธันวาคม 2560 4887
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 10215
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 13561
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 8810
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 17138
ผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 9292
ประธานสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 6162
นักการเมืองท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 11234
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 47061
การเลือกตั้งท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5748
การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 8130
การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 7048
การประชุมสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5543
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 35699
การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 20711
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 14123