คลังความรู้ กฎหมายที่เกี่วข้อง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มติ ก. เทศบาล. 30 เมษายน 2564 เขียนโดย Super User 675
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 2691
แนวทางปฏิบัติการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สปสช. 08 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User 3648
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน 04 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 1875
กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 04 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 1997
กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน 04 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 2891
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้ท้องถิ่น 04 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 3944
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา 04 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 2268
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 4358
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 8615
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 11337
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 6883
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 15077
ผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 6994
ประธานสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 5319
นักการเมืองท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 10023
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 32712
การเลือกตั้งท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 4327
การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 6652
การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 5395
การประชุมสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 4262
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 21856
การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 15112
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย Super User 8448