คลังความรู้ กฎหมายที่เกี่วข้อง

มติ ก. เทศบาล. 30 เมษายน 2564 835
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 08 มีนาคม 2561 2853
แนวทางปฏิบัติการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สปสช. 08 มีนาคม 2561 3824
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน 04 มกราคม 2561 2030
กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 04 มกราคม 2561 2143
กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน 04 มกราคม 2561 3043
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้ท้องถิ่น 04 มกราคม 2561 4142
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา 04 มกราคม 2561 2426
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 25 ธันวาคม 2560 4549
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 9521
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 12674
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 7688
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 16121
ผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 8458
ประธานสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5768
นักการเมืองท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 10603
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 41431
การเลือกตั้งท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 4890
การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 7335
การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5968
การประชุมสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 4805
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 29753
การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 18970
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 11236