สภาพทั่วไป

คำขวัญตำบลโพธิ์ทอง

โพธิ์ทองเมืองน่าอยู่ หลวงปู่แพงวัดโพธิ์ร้อยต้นศักดิ์สิทธิ์

วิถีประชาเศรษฐกิจพอเพียง

ลือล้ำค่าเครื่องจักรสาร พานบายศรี กลุ่มสตรีทอผ้า

เลื่องลือล้ำค่าป่าใหญ่โคกคำปลากั้ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 1. สภาพทั่วไป
         
  เดิมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

1.1 ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองทางทิศตะวันตก 
ประมาณ 5 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ 
มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,375 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ 
ทิศเหนือ จรด ตำบลคำนาดี ทิศตะวันออก จรด ตำบลแวง , สระนกแก้ว
ทิศใต้ จรด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ทิศตะวันตก จรด ตำบลนาอุดม , ตำบลอุ่มเม่า

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ร้อยต้น
หมู่ที่ 2 บ้านโพนทองน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านโสกแดง
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 5 บ้านนาทม
หมู่ที่ 6 บ้านหนองไฮ
หมู่ที่ 7 บ้านร่องเตย
หมู่ที่ 8 บ้านนาอุ่ม
หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านบะเค
หมู่ที่ 11 บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขื่อน
หมู่ที่ 13 บ้านโพนทองหลาง
หมู่ที่ 14 บ้านวังสำราญ
หมู่ที่ 15 บ้านดอนยานาง
หมู่ที่ 16 บ้านโนนไร่
หมู่ที่ 17 บ้านโพธิ์งาม
หมู่ที่ 18 บ้านวังทองวัฒนา

1.5 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 10,039 แยกเป็นชาย 4,998 คน หญิง 5,041 คน เฉลี่ย 182 คน / ตารางกิโลเมตร

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และบางส่วนประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้าง
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าช - แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
โรงสี - แห่ง

 1. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา 
- โรงเรียนประถม 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านห้องสมุดประชาชน - แห่ง
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 13 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง
3.3 การสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง

 1. การบริหารพื้นฐาน
  4.1 การคมนาคม
 2. มีถนนลาดยางจากบ้านโพนทองน้อยไปถึงบ้านนาทม
 3. ถนนลาดยางจากบ้านหนองไฮ – ร่องเตย – โนนไร่ – นาอุ่ม
 4. ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านโสกแดง - นาทม ไปจดบ้านหนองแวง
 5. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านโพธิ์ร้อยต้น , โพนทองน้อย , โสกแดง , หนองแวง , นาทม , หนองไฮ ,
  ร่องเตย , นาอุ่ม , หนองแวงน้อย , บะเค โคกก่อง , หนองเขื่อน, โพนทองหลาง วังสำราญ , ดอนยานาง ,
  โนนไร่ , โพธิ์งาม , วังทองวัฒนา หมู่บ้านละประมาณ 300 เมตร
  4.2การโทรคมนาคม 
  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
  - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
  4.3 การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านทุกครอบครัว 
  4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  - ลำน้ำ , ลำห้วย 10 สาย
  - บึง , หนองและอื่น ๆ 9 แห่ง
  4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย 33 แห่ง
  - บ่อน้ำตื้น 36 แห่ง
  - บ่อโยก 60 แห่ง
 6. ข้อมูลอื่น ๆ
  5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าโคกคำปากั้ง เนื้อที่ประมาณ 562 ไร่
  5.2 มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 300 คน
  - ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน
  - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น - คน
  - ( อื่น ๆ )