สปสช.ระดับพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง

สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3068
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3451
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2589
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2650
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2843
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2573
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงาน 06 กุมภาพันธ์ 2561 6353
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2285
ระเบียบ สปสช.ทต.โพธิ์ทอง (Long Term Care : LTC) 06 กุมภาพันธ์ 2561 2639
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2295
ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 2260
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 06 กุมภาพันธ์ 2561 2571
ตัวอย่างโครงการ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 6413