สปสช.ระดับพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง

สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2826
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3214
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2366
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2478
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2669
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2397
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงาน 06 กุมภาพันธ์ 2561 5933
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2109
ระเบียบ สปสช.ทต.โพธิ์ทอง (Long Term Care : LTC) 06 กุมภาพันธ์ 2561 2347
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2079
ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 2080
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 06 กุมภาพันธ์ 2561 2338
ตัวอย่างโครงการ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 5250