คำบรรยายแนวเขต

 

คำบรรยายแนวเขต

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ลงวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

-------------------------------------------------------------------------

 

 

                ให้กำหนดเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ไว้ดังนี้

                 หลักเขตที่  ๑ ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ทางทิศเหนือ บ้านหนองแวงน้อย บริเวณพิกัด  UD ๘๐๖๐๗๓(N๑๘๐๗๒๐๐ E๓๘๐๖๐๐)

                   ด้านเหนือ

                  จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทอง กับตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา บริเวณพิกัด UD ๘๓๔๐๖๖ (N๑๘๐๖๖๐๐ E๓๕๓๔๐๐) รวมระยะประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร

                 จากหลักเขตที่  ๒ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลำห้วยไผ่บริเวณพิกัด  UD ๘๖๒๐๙๗ (N๑๘๐๙๗๐๐ E๓๘๖๒๐๐) รวมระยะประมาณ   ๔,๕๐๐   เมตร

                  จากหลักเขตที่  ๓ เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางลำห้วยไผ่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลำห้วยไผ่ บริเวณพิกัด  UD ๘๖๓๐๙๗ (N๑๘๐๙๒๐๐ E๓๖๖๓๐๐) รวมระยะประมาณ   ๒๐๐   เมตร

                  จากหลักเขตที่  ๔ เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางลำห้วยไผ่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางลำห้วยไผ่   บริเวณพิกัด  UD๘๘๐๐๙๒ (N๑๘๐๙๒๐E๓๘๘๐๐๐ รวมระยะประมาณ ๑,๘๐๐เมตร

 

                  ด้านตะวันออก

                  จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลแวง อำเภอโพนทองไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ ๖  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณต้นลำห้วยน้อยบริเวณพิกัด UD ๘๘๐๐๕๕ (N๑๘๕๕๐๐E๓๘๘๖๐๐) รวมระยะประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร                 

                   จากหลักเขตที่ ๖ เป็นส้นเลียบตามกึ่งกลางลำห้วยน้อย ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับแวง อำเภอโพนทอง  ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลำห้วยใหญ่ บริเวณพิกัด  UD๘๗๘๐๓๗ (N๑๘๐๓๗๐๐E๓๘๗๘๐๐) รวมระยะประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

                   จากหลักเขตที่๗ เป็นเส้นเลียบตามกึ่งกลางลำห้วยใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลแวง อำเภอโพนทอง  ไปทางทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงชนบท รอ.๔๐๖๐ ถึงหลักเขตที่ ๘  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางห้วยลิ้นฟ้า บริเวณพิกัด  UD ๘๗๘๐๐๗ รวมระยะประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทอง กับตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านลำห้วยมะอึ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางทุ่งนา บริเวณพิกัด UD ๘๖๒๙๙๐(N๑๗๙๙๐๐๐ E๓๘๖๒๐๐) รวมระยะประมาณ   ๒,๒๐๐ เมตร            

 

                    ด้านใต้

                    จากหลักเขตที่๙เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านลำห้วยมะอึ  ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนนสายบ้านวังสำราญ- บ้านจุมจังบริเวณพิกัด UD๘๕๓๙๙๗ (N๑๗๙๙๗๐๐ E๓๘๕๓๐๐) รวมระยะประมาณ ๑,๑๕๐ เมตร

                    จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงตามกึ่งกลางถนนสายบ้านวังสำราญ-บ้านจุมจัง  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทอง กับตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทองไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางถนน สายบ้านวังสำราญ-บ้านจุมจัง บริเวณพิกัด   UD ๘๓๘๙๙๓ (N๑๗๙๙๓๐๐E๓๘๓๘๐๐) รวมระยะประมาณ ๒,๓๕๐ เมตร

 

                   ด้านตะวันตก

                    จากหลักเขตที่๑๑ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทองกับตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๑๖   บริเวณพิกัด  UD๘๒๑๐๑๗ (N๑๘๐๑๗๐๐ E๓๘๒๑๐๐) รวมระยะประมาณ ๓,๖๐๐ เมตร

                    จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามทุ่งนา ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลโพธิ์ทอง กับตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านทางหลวงชนบท รอ.๔๐๖๐  จนบรรจบหลักกับเขตที่ ๑  รวมระยะประมาณ  ๖,๒๐๐ เมตร 

                    

                    ดังปรากฏตามแผนที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้

                   ตามเส้นแบ่งแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงเขตตามสมควร

------------------------------------------------