สำนักปลัด

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
   
 

นางชนัญชิดา  ชำนาญ

ปลัดเทศบาล

 
     
     
     
 

นางสาวลัดดาวรรณ บุญมา

รองปลัดเทศบาล

 
     
 

 
 

นายเกียรติคุณ  พลเยี่ยม

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


 

 

  ฝ่ายอำนวยการ  
   
  นางบุษกร  หมั่นวิชา  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
     
   
นางสาวมัชรินทร์ แวงวรรณ  จ.ส.ท.เพลิน บุญแสงรัญ จ.อ.วิศิษฐ์  อุดมรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน นิติกร
     
     
     
นายเฉลิมชัย  ธนะชัย    นายวิษณุ แดนประเทือง นายประจวบ  โพธิ์ศรีศาสตร์  

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

 ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผช.นิติกร
     
   
นายสุพัฒนพงษ์  ช่างทอง  นางสาวปาริฉัตร แวงวรรณ  
ผช.นักวิชาการเกษตร  ผช.นักสังคมสงเคราะห์  
     
     
     
นางสาวรัตติยากร  ศูนย์เจิม    
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารรสุข    

 

 


 

  ฝ่ายธุรการ  
     
     
  จ่าเอกสุรเมธ  ทองด้วง  
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
     
     
นางสาววัจนา  แวงวรรณ   นางสาววารีภรณ์  เข็มอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล   เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายสัญญา  อินทร์ไทร   นางสาวนิภาวรรณ  ชูศรีพัฒน์
ผู้ช่วยบุคลากร   ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
     
นางสาวชุติมา  พรรณขาม    
 ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์    

 

 


 

  ฝ่ายป้องกันฯ  
     
  นายปัญจพล  ปัญจมาตย์  
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
     
     
นายเสน่ห์  คันธภูมิ  นายวันชัย ดอนลาดลี นายธวัช  ประเสริฐสังข์
พนักงานวิทยุ  ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     
     
นายวิพจน์สิทธิ์  คำมูล   นายวาทิน  ประหา
คนงานประจำรถน้ำ   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
     
นายรุ่งนภา  แวงวรรณ   นายสาคร  โทศรี
คนงานประจำรถน้ำ   พนักงานขับรถ