สำนักปลัด

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
   
 

นางชนัญชิดา  ไชยเสนา

ปลัดเทศบาล

 
     
     
     
 

นางสาวลัดดาวรรณ บุญมา

รองปลัดเทศบาล

 
     
 

 
 

นายเกียรติคุณ  พลเยี่ยม

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 


 

 

  ฝ่ายอำนวยการ  
   
  นางบุษกร  หมั่นวิชา  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
     
 
นางปัทมพร  ลิขิตวาส  จ.ส.ท.เพลิน บุญแสงรัญ จ.อ.วิศิษฐ์  อุดมรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นักพัฒนาชุมชน นิติกร
     
     
     
นายเฉลิมชัย  ธนะชัย     นายประจวบ  โพธิ์ศรีศาสตร์  

ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ผช.นิติกร
     
 
นายสุพัฒนพงษ์  ช่างทอง   นางสาวพิชชาอร  เชื้อแก้ว
ผช.นักวิชาการเกษตร   ผช.นักวิชาการเกษตร
     
     
     
นางสาวรัตติยากร  ศูนย์เจิม    
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารรสุข    

 

 


 

  ฝ่ายธุรการ  
     
     
  จ.อ.สุรเมธ  ทองด้วง  
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ  
     
     
นางสาววัจนา  แวงวรรณ   นางสาววารีภรณ์  เข็มอ่อน
นักทรัพยากรบุคคล   เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
นายสัญญา  อินทร์ไทร   นางสาวนิภาวรรณ  ชูศรีพัฒน์
ผู้ช่วยบุคลากร   ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
     
นางสาวชุติมา  พรรณขาม    
 ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์    

 

 


 

  ฝ่ายป้องกันฯ  
     
  นายปัญจพล  ปัญจมาตย์  
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
     
     
นายเสน่ห์  คันธภูมิ   นายธวัช  ประเสริฐสังข์
พนักงานวิทยุ   ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     
     
นายวิพจน์สิทธิ์  คำมูล   นายวาทิน  ประหา
คนงานประจำรถน้ำ   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
     
นายรุ่งนภา  แวงวรรณ   นายสาคร  โทศรี
คนงานประจำรถน้ำ   พนักงานขับรถ