การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-----------------

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 

************************

 

คณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

************************

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง นำคณะบริหารประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน  ตำบลโพธิ์ทอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-----------------------------
 
 
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับ นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
-อ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย
-หนองสาธารณะโนนไร่ร่องเตย
-หนองสาธารณะหนองไฮ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

-------------------------

สถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี2565 เพื่อเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่ประชุมมีมติเลือก นายเสาร์ สายเนตร สมาชิกสภา เขต1 ดำรงตำแหน่งประธานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิตมอบเงินให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 15 รายนายจิราเดช นำภา โดยมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

เนื้อหาอื่นๆ...
กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง 1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9