ข้อมูลการคลัง

ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่กดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 
Powered by Phoca Download