ข้อมูลการคลัง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

 
 
Powered by Phoca Download