การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

เขตเลือกตั้งที่ ๑ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๒ บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านโสกแดง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ บ้านนาทม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนทองหลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังทองวัฒนา รวมจำนวนประชากร ๔,๗๙๖ คน

 

 

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๗ บ้านร่องเตย หมู่ที่ ๘ บ้านนาอุ่ม หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านบะเค หมู่ที่ ๑๑ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านโพธิ์งาม รวมจำนวนประชากร ๕,๑๑๒ คน

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๙๙ ก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด