การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566

การขับเคลื่อนจริยธรรม จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2567-2569) 

ประกาศหลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง.เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่ง มอกอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ให้รองนายกฯ

คำสั่ง ผู้รักษารักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่ง ผู้รักษารักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

คำสั่ง ผู้รักษารักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่ง ผู้รักษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง ผู้รักษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นการดำเนินงานตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในหน่วยงาน พ.ศ. 2565

ประกอบด้วย


o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สายบริหาร

2. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย การรับโอน 

2. ประกาศ ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2563


o การพัฒนาบุคลากร

1. ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


o การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

2. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา


o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน

2. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในการระบาดโควิค

3. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี

4. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย

 

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เรื่อง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 - ๓๐ กันยายน 2561)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 –      ๓๐ กันยายน 2561)

 
 
Powered by Phoca Download