แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โปรดกรุณาตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน