รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาล

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยประชาชน ประจำปี 2565

ณ บ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกปฏิบัติการเชิงรุก ประจำปี 2565

ฐานข้อมูล Rabies One Data สุนัขและแมว

กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงศูนย์กักโรคในชุมชน
เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่มีผล ATK เป็นบวก และผู้ป่วยติดเชื้อ ณ ศูนย์ CI วัดโพธิ์ร้อยต้น ประจำปี 2565

กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ โรงเรียนบ้านนาทม

รายงานกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปฎิบัติการเชิงรุก 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ประจำปี 2565
ณ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ประจำปี 2565
ณ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าประจำปี 2565
ณ โรงเรียนบ้านโพนทอ

รายงานแผนพยาบาลดูแล CARE PLAN

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565
ณ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

 

รายงานตลาดสีเขียวตำบลโพธิ์ทอง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย ประจำปี 2565
ณ บ้านโพนทองหลาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อประจำปี 2565 

ณ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ร้อยต้น

รายงานกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กิจกรรม big clening day 2565

คำสั่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลายและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน/ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปี 2565
ณ บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมดรคไข้มาลาเลียของสมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

ณ บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาล มกราคม 2565

รายงานกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565

 
 
Powered by Phoca Download