การป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

O22 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2566)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy พ.ศ.๒๕๖๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

ประกาศมาตรการการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่่องราวร้องทุกข์

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบาย
ปลุกจิตสานึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกานัลทุกชนิด (No Gift Policy)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ 2567

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ให้ผู้บริหารทราบ 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบ พ.ศ. 2566

รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

คำสั่ง คณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566

รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากร

แนวปฏิบัติ dos & don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

 
 
Powered by Phoca Download