การป้องกันการทุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (OIT)

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 90.14 คะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (EIT)

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 80.36 คะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 79.83 คะแนน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของ...เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง...... อำเภอโพนทอง....จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

   

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จากผลการประเมิน ITA ของ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า มีผลคะแนน ๘๔.๑๑ คะแนน อยู่ในระดับ B

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนป้องกันการทุจริต 2561-2564 

 
 
Powered by Phoca Download