พนักงานเทศบาล

 

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
     
     
  นางชนัญชิดา  ชำนาญ  
  ปลัดเทศบาล  
     
     
     
  นางสาวลัดดาวรรณ บุญมา  
  รองปลัดเทศบาล  
     
     
     
นายเกียรติคุณ  พลเยี่ยม   ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
     
     
     
นายพลชัย  เมืองแวง   ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา