ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

1. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน  

2. คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) 

3. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบพาณิชยกิจ 

4. หนังสือรับรองการประกอบพาณิชยกิจ 

5. แผนที่โดยสังเขปสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ 

6. รูปภาพแสดงสถานที่ประกอบพาณิชยกิจ (รูปหน้าร้าน) 

7. หนังสือมอบอำนาจ 

   
แบบคำร้องทั่วไป
 
 

1. แบบคำร้องทั่วไป 

2. แบบการร้องเรียน ร้องทุกข์ 

3. แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารราชการ 

4. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป 

   

แบบคำร้องเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม

  1. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ