กองการศึกษา

 

 

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองการศึกษา

 

 

 

....ว่าง....
หัวหน้ากองการศึกษา

 

 

 

 

 

นางรัตนาพร สาโรจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

นายวิทยา พลเยี่ยม 
ผู้ช่วยสันทนาการ

 

น.ส.วรรณวิสา ตะวันสุกี 
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

 

นางอาพร   ตรีคาม
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

 

 

นางแก้ว โมคทิพย์
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

น.ส.เจริญสุข แวงวรรณ
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

น.ส.วาสนา พลเยี่ยม
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

นางเสงี่ยม พลเยี่ยม
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

 

 

 

 

 
น.ส.วาสนา เกษสีแก้ว
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

นายชาญฉลาด พลเยี่ยม
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น 

 

 

 

 

 


คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

 

น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภูมิแห่
คูร ศวด.วัดโพธิ์ร้อยต้น

 

 

 

 

นางเสาวภา แก้าขอนแก่น
ครู ศวด.อนุบาล 3 ขวบ

น.ส.สังวาล สารยศ
ครู ศวด.อนุบาล 3 ขวบ


ครู ศวด.นาอุ่ม

นางพานทอง วรรณพฤกษ์
ครู ศวด.นาอุ่ม

 

 

 

 

นางบังอร พลเยี่ยม
ครู ศวด.นาอุ่ม

นางอ่อนจันทร์ บุตรพรม
ครู ศวด.บะเค

นางธัญจิรา พวงพี่
ครู ศวด.บะเค

นางปิญา เฮืองโหน่ง
ครู ศวด.โพธาวารี

 

 

 

 

นางอรพินธ์ พิมพ์เสนา
ครู ศวด.โพธาวารี

นายสินธุ สุขแสน
ครู ศวด.โพธาวารี