การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

 

 

 

 

การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หรือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งให้ดำเนินการ
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

**หมายเหตุ


1. หากข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยตรง
2.ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เฉพาะงานราชการการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เท่านั้น จะไม่นำไปเผยแพร่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางสาธรณะ

 

 

สามารถกรอกฟอร์ม โปรดคลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้

 

 

 

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน

- กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

- ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทำบันทึกข้อความ เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

- ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ดำเนินการ ประสาน แจ้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไข ปัญหาต่อไป

- ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป

 

 


      

                                      แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

                                                            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

                                          เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ประเภทเรื่องกล่าวหา

 

จำนวนเรื่องทั้งหมด

 

 

เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 

เรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

 

 

หมายเหตุ

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

เรื่อง

ราย

 

กระบวนการยุติธรรม

 

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

 -

 

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

 

ที่มา : งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

 


 

สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ

เดือน

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ.๒๕๖๔

พ.ศ.๒๕๖๕

ตุลาคม

x

x

x

 

พฤศจิกายน

x

x

x

 

ธันวาคม

x

x

x

 

มกราคม

x

x

x

 

กุมภาพันธ์

x

x

x

 

มีนาคม

x

x

x

 

เมษายน

x

x

x

 

พฤษภาคม

x

x

 

 

มิถุนายน

x

x

 

 

กรกฎาคม

x

x

 

 

สิงหาคม

x

x

 

 

กันยายน

x

x

 

 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย x ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

 

ผู้ให้ข้อมูล จ.อ.วิศิษฐ์ อุดมรักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ