ผู้บริหารเทศบาล

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
 

 

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

 

นายพงษ์ชัย แวงวรรณ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

 

นายประเสริฐ เสละไสย์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

     

 

นายโกตุ๋ย แวงวรรณ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

 

นายคณาพจน์ ธนินพิพัฒน์กุล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง