ผู้บริหารเทศบาล

  ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
 

 

นายไชยยง นพคุณ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

นายสมพงษ์ มะอาจเลิศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

นายพงษ์ชัย แวงวรรณ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

     

นายวีระ ผกากลีบ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

 

นายสายนต์ สุขโนนจารย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง