การจัดซื้อ/จัดจ้าง

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในชุมชนบ้านโพธิ์ร้อยต้น ม.1

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในชุมชนบ้านโพนทองน้อย ม.2

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในชุมชนบ้านโสกแดง ม.3

- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังภายในชุมชนบ้านหนองแวง ม.4

แผนจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม 2565

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3, ม.12, ม.7 และม.14

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค หมู่ที่ 10

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทองน้อย ม.2

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาอุ่ม ม.8

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง ม.9

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค ม.10

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง ม.11

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14 (จากที่ดินนายปั่น จันทร์เพชร ถึงบริเวณศมาวิลล์รีสอร์ท)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 15 (จากที่ดินนายจำปา พลเยี่ยม ถึงหน้าบ้านนายประสิทธิ์ นิลนนท์)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนายสำรวย จันทรังษีถึงหน้าบ้านนายมนตรี จันสุพรม)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 (จากที่ดินนนางแปลงอ่อน สืบสิงห์ ถึงที่ดินนางบุบผา ทองนาคะ)

- ซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบะเค-ไปตำบลคำนาดี ม.10

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม ม.5 (จากแยกศาลาประชาคม หมู่5 ถึงที่ดินนางนงลักษณ์ ชูแก้ว)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ ม.6 (จากจุดเดิมหน้าบ้านนายกลม แก้วไวยุทธ ถึงหน้าบ้านนายหยู่ สายผัน)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไฮ ม.6 (จากหน้าบ้านนางเกตุ พูลเพิ่ม ถึงหน้าที่นานางหนูรอง หวานแท้)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องเตย ม.7 (จากหน้าบ้านนางระบาย ประเสริฐสังข์ ถึงหน้าบ้านนายสุรินทร์ จันทร์นะลา)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนาอุ่ม ม.8 (จากหน้าบ้านนางทองย้อย แก้วกาหลง ถึงหน้าบ้านนายสายนต์ สุขโนนจารย์)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทองหลาง ม.13 (จากหน้าบ้านนางแก้ว โมคทิพย์ ถึงที่ดินนางบุญถม อัศวภูมิ)

- โครงการก่อร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์งาม ม.17 (จากหน้าบ้านนางบุญส่ง แวงวรรณ ถึงหน้าบ้านนางสงัด พลเยี่ยม )

- โครงการก่อร้างท่อหลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่องทาง ลำห้วยลิ้นฟ้า บ้านโพนทองน้อย หมู่ 2 (บริเวณที่นานายสถิต พลเยี่ยม)

- ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแล้ง บ้านบะเค หมู่ 10 จำนวน 2 จุด

- ซอมแซมคันคูลำห้วยแคนแดง บ้านนาอุ่ม หมู่ 8 จำนวน 3 จุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. การก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17

2. การก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12

3 การก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10

4. การก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.โพธิ์ร้อยต้น หมู่ 1

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.หนองแวง หมู่ 4

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.บะเค หมู่ 10

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.โพนทองหลาง หมู่ 13

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.วังสำราญ หมู่ 14

- ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ.วังทองวัฒนา หมู่ 18

-  ก่อสร้างถนนขุดลอกลำห้วยวังลำดวน บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- ขุดลอกหนองสาธารณะลิ้นฟ้า บ้านโพนทองหลาง หมู่ที่ 13

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกก่อง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ,17

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก้อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 

(บ้านนางสาวสอน จัณรา ถึงหน้าบ้านนางระบาย ประเสริฐสังข์)

 
 
Powered by Phoca Download