การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 11 รายการ

หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10 - 12, หมู่ 11, หมู่ 11 - 8, หมู่ 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค หมู่ที่ 10

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 9

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านโพนทองหลาง หมู่ที่ 13

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายโพนทองน้อย-ร่องเตย หมู่ 2, 7

- โครงการซ่อมเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ภายในหมู่บ้านวังสำราญ หมู่ที่ 14

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านดอนย่านาง เชื่อมระหว่างบ้านโพนทองน้อย หมู่ 15 หมู่ 2

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านหนองเขื่อน - บ้านบะเค หมู่ 12 หมู่ 10

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์งาม เชื่อมระหว่างบ้านโคกก่อง หมู่ 17,11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 โครงการ

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6 

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 12

 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ

 

1. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

2. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 12

ประกาศราคากลางในงานก่อสร้าง ซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ

1. โครงการซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโนนไร่ 

2. โครงการซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านนาอุ่ม

3. โครงการซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองแวง

4. โครงการซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านโพนทองน้อย ป้านวังทองวัฒนา และบ้านโพนทองหลาง

5. โครงการซ่อมผิวถนนแบบแอสฟัสติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองแวงน้อย

 
 
Powered by Phoca Download