การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนางเสาร์ แวงวรรณ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนางสวย พลเยี่ยม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค หมู่ที่ 10 

(จากหน้าบ้านนายบัวพันธ์  พวงปัญญาถึงบริเวณหลังวัดกลางศิริมงคล)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองเขื่อน-บ้านบะเค หมู่ที่ 12,10 

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่ดินนายเวียงชัย สุขพร้อม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทม หมู่ที่ 5

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 9

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบะเค หมู่ที่ 10

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 12

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังทองวัฒนา หมู่ที่ 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะเค หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะเค หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ร้อยต้น (รวมศูนย์) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่่ 2

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่่ 4

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุ่ม หมู่ที่่ 8

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะเค หมู่ที่่ 10

- ก่อสร้างซ่อมแซมฝายทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนทองน้อย-บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1, 6

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านร่องเตย หมู่ที่ 7

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบะเค หมู่ที่ 10

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง  หมู่ที่ 11

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ขนาด 81-100 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ขนาด 81-100 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสำราญ หมู่ที่่ 14

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านบะเค หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 12

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังทองวัฒนา หมู่ที่ 18

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17 ถึงบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 11 รายการ

หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5, หมู่ 7, หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 10 - 12, หมู่ 11, หมู่ 11 - 8, หมู่ 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค หมู่ที่ 10

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

 

 
 
Powered by Phoca Download