การจัดซื้อ/จัดจ้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกก่อง บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ,17

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก้อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านร่องเตย หมู่ที่ 7 

(บ้านนางสาวสอน จัณรา ถึงหน้าบ้านนางระบาย ประเสริฐสังข์)

- จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยหนองหินบ้านโนนไร่ หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงหน้าบ้านนางเสาร์ แวงวรรณ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงที่ดินนางสวย พลเยี่ยม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบะเค หมู่ที่ 10 

(จากหน้าบ้านนายบัวพันธ์  พวงปัญญาถึงบริเวณหลังวัดกลางศิริมงคล)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองเขื่อน-บ้านบะเค หมู่ที่ 12,10 

(จากถนนคอนกรีตเดิมถึงบริเวณที่ดินนายเวียงชัย สุขพร้อม)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโสกแดง หมู่ที่ 3

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาทม หมู่ที่ 5

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 9

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบะเค หมู่ที่ 10

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 12

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17

- โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านวังทองวัฒนา หมู่ที่ 18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะเค หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่ 2

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่องเตย หมู่ที่ 7

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบะเค หมู่ที่ 10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม

ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ร้อยต้น (รวมศูนย์) 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนทองน้อย หมู่ที่่ 2

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่่ 4

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุ่ม หมู่ที่่ 8

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะเค หมู่ที่่ 10

- ก่อสร้างซ่อมแซมฝายทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่่ 12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ที่ 1

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพนทองน้อย-บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1, 6

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านร่องเตย หมู่ที่ 7

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาอุ่ม หมู่ที่ 8

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านบะเค หมู่ที่ 10

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง  หมู่ที่ 11

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระคำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ขนาด 81-100 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก ขนาด 81-100 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสำราญ หมู่ที่่ 14

- ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทม หมู่ที่่ 5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาทม หมู่ที่ 5

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 6

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 17

 
 
Powered by Phoca Download