กองคลัง

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

กองคลัง

     
     
 

 

 

 

- ตำแหน่งว่าง -

 

 

 
 

- ตำแหน่งว่าง 

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.043-556-354

 

 

 


 

  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
   
  นางกายา วงศ์สายเชื้อ  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 087-8569709
 
     
- ตำแหน่งว่าง -  
- ว่าง -   นายธันวา  สิงหามาตย์
จพง.การเงินและบัญชี   จพง.ธุรการ
     
     
   
นางยุพรัตน์  พิมพ์ทอง     นางสาวนิภาพร วิเศษอุด
จพง.การเงินและบัญชี    ผช.เจ้าพนักงานการคลัง
     
     
 นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ    
 คนงานทั่วไป    
     

 

 


  ฝ่ายพัฒนารายได้  
     
 

 

 

- ตำแหน่งว่าง -

 

 

 

 
  - ตำแหน่งว่าง -  
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร.043-556-354
 
     

 

 

 

- ตำแหน่งว่าง -

 

 

 

   
- ตำแหน่งว่าง -    
นักวิชาการจัดเก็บรายได้    
     
     
นางจิราภรณ์  แวงวรรณ    
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    
     
     
นางสาวอรทัย  มะโนมัย    
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    

 


 

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

     
นายวิทยา  พันเจาะจง    
เจ้าพนักงานพัสดุ    
     
     
 

นางสาวสุทธิลักษณ์ บุญแสนรัญ

  นางวิไลพร พลเยี่ยม
ผช.เจ้าพนักงานการคลัง   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ