กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

*********

วันละนิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-----------------

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 

************************

 

คณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

************************

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง นำคณะบริหารประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน  ตำบลโพธิ์ทอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-----------------------------
 
 
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับ นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
-อ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย
-หนองสาธารณะโนนไร่ร่องเตย
-หนองสาธารณะหนองไฮ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

-------------------------

สถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง