การให้ความรู้ หลักธรรมาภิบาลสาหรับท้องถิ่นฯ

การให้ความรู้

หลักธรรมาภิบาลสำหรับท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

ประชาสัมพันธ์ การงดเผาตอซังฟางข้าว และ เศษวัชพืชไนพีนที่เพาะปลูกของเกษตรกร

 

 

ประชาสัมพันธ์ การงดเผาตอซังฟางข้าว และ เศษวัชพืชไนพีนที่เพาะปลูกของเกษตรกร

ด้วยปัจจุบันปรากฏว้ามีเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง มักจะนิยมเผาตอซังฟางข้าว เศษวัชพืชในไร่นา ซึ่งการเผาตอซังฟางข้าว และเศษวัชพีชดังกล่าวทำให้เกิดหมอกควันไฟ ฝุ่นละออง ฟุ้งกระจาย และเป็นสาเหตุสำคัญที่ ทำให้เกิดมลภาวะ และภาวะโลกร้อน มีผลเสีย ต่อสุขภาพร่างกาย และความร้อนจากการเผา ทำให้สภาพกายภาพของดินเปลี่ยนไปทำให้ สภาพดินเสื่อมโทรม และหากรุนแรงอาจทำให้ เกิดอัคคีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความ ร่วมมือเปลี่ยนไปใช้วิธีไถกลบลงดินแทน เพราะจะเป็นวิธีทำให้เกิดประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงบำรุงดินคืนความอุดมสมบูรณ์ใน โครงสร้างดิน ช่วยลดต้นทุนการใช้ปัยเคมี หรือสารเคมีทางการเกษตร์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การกระทำในลักษณะดังกล่าวของเกษตรกร. ยังเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งจะมีความผิดอาญาโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่ เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25, 26, 28 และ 74) และ หากการเผาตอซังฟางข้าว หรือเศษวัชพืชดัง กล่าวมีความรุนแรงถึงขั้นที่น่าจะเป็นอันตราย แก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น อาจะมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิ๊น 7 ปี และปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นสี่พันบาท และหากเกิดอันตรายแก่ ทรัพย์สินหรือบุคคลอื่นผู้กระทำการก็จะต้อง รับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 218 หรือมาตรา 224 แล้วแต่กรณี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

---------------------

นายประมวล  ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันที่ 31 มกราคม 2566

เป็นการประชุมเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

- ที่ประชุมได้แก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนโครงการ/รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาแต่โครงการนั้นไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนภาคประชาคมเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดต่างๆ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้แก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  และเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และได้นำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ทอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญ

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
  3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญ

กิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
  3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ตอบประเมิน ITA 2566
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

*********

วันละนิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

  

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2566

กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกหมู่บ้านต้นแบบ ประจำปี 2565

 

กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกหมู่บ้านต้นแบบ ประจำปี 2565

บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 15 ตำบลโพธิ์ทอง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียกหมู่บ้านต้นแบบ ประจำปี 2565