การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-----------------

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 

************************

 

คณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

************************

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง นำคณะบริหารประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
  

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน  ตำบลโพธิ์ทอง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
-----------------------------
 
 
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2565 ท่านสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมกับ นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ตำบลโพธิ์ทอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสูบส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
 
-อ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย
-หนองสาธารณะโนนไร่ร่องเตย
-หนองสาธารณะหนองไฮ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

-------------------------

สถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี2565 เพื่อเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่ประชุมมีมติเลือก นายเสาร์ สายเนตร สมาชิกสภา เขต1 ดำรงตำแหน่งประธานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิตมอบเงินให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน ให้กับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 15 รายนายจิราเดช นำภา โดยมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงป่วยตาย

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมวันธรรมสวนะสามัคคีตำบลโพธิ์ทอง ทอดถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา พิธีมอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
  2. กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต มอบเงิน ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต
  3. ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
  4. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ
  5. นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ มอบบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะอาดของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลัง 1.นางพรมมา พลเยี่ยม ม.15
  6. นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง มอบเงิน"กองทุนขยะสะสมเงินคุ้มครองชีวิต" เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต หมู่ 9