การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

---------------------

นายประมวล  ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันที่ 31 มกราคม 2566

เป็นการประชุมเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

- ที่ประชุมได้แก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนโครงการ/รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาแต่โครงการนั้นไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนภาคประชาคมเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นชุดต่างๆ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทองได้แก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  และเพิ่มเติมโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทำให้เทศบาลตำบลโพธิ์ทองประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และได้นำเสนอสภาเทศบาลพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ทอง

 

 

กิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญ

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อมอบนโยบายปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด(No Gift Policy)

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปลุกจิตสำนึกปฏิเสธไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
  3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

กิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่ออบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของ

พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทองในวันที่ 10 กุมภาพันธ์2566

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
  3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
  4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ 2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566

*********

วันละนิดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-----------------

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง

จัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 

************************

 

คณะผู้บริหารได้กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน