อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

 

งานบุคคล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล ของเทศบาล เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ เป็นต้น วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ท. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาการท่องเที่ยว ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุของเทศบาลให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์ จัดระบบงาน วางแผน จัดระเบียบการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง การควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ปฏิบัติงานด้วนมวลชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานกิจการสภา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณของสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล การเตรียมการประชุมสภาเทศบาล งานควบคุมงานรับ-ส่งหนังสือของสภาเทศบาล งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

§  การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล :

§    ตรวจสอบ  วิเคราะห์  กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงานประจำปี  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

§  วิเคราะห์  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ  ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา   เทศบาล

§  ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

§  รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล

§  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ

§  รวบรวม  วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต่อการวางแผนและการประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ

§  วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลฯ ในอนาคต

§  ประสานงานกับหน่วยงานภายในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

§  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้ง  เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

§  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

§  รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

§  สนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

§  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

§  ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่าย

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับเรื่องและประสานงานเกี่ยวกับการแนะนำ/ร้องเรียนผ่าน  webboard  ทางเว็บไซต์ของเทศบาล

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

§  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ

§  ปิดประกาศ

§  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

§  บันทึกภาพกิจกรรม

§  จัดรายการเสียงตามสายและรายการวิทยุ

§  จัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล

§  จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล  วารสารและรายงานกิจการประจำปี

§  จักทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

§  จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญ

§  ให้คำแนะนำติดต่อ – สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

§  สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานนิติกรรมสัญญา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดทำ ตรวจ ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ตีความ วินิจฉัยปัญหา  นิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ให้ความเห็นทางวิชาการตอบข้อหารือในการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ดำเนินคดีและติดตามผลคดีในส่วนของนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเนินการตามหน้าที่

§  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

§  รวบรวมระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และตัวอย่างร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

งานระเบียบกฎหมายและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดทำตรวจร่าง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

§  ตีความ  วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ

§  ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  การร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์  เป็นต้น

§  ดำเนินคดี  ติดตามผลคดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

§  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

§  รวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง  ทบวง  กรม  อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

§  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินต่อไป

 

งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

§  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

§  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

§  งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

§  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

§  งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

§  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

§  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

§  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

§  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

§  งานส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

§  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

§  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

§  งานจัดระเบียบชุมชน

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

§  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

§  งานดำเนินการพัฒนาทางด้านชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย