กองคลัง

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง กองคลัง

     
     
 

 
 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 


 

  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
   
  นางสาวฉัตรญาดา  คูนาดี  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
     
 
นางสาวสุพัฒตรา ยี่ทอง   นายธันวา  สิงหามาตย์
จพง.การเงินและบัญชี   จพง.ธุรการ
     
     
   
นางยุพรัตน์  พิมพ์ทอง     นางสาวนิภาพร วิเศษอุด
จพง.การเงินและบัญชี    ผช.เจ้าพนักงานการคลัง
     
     
 นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ    
 คนงานทั่วไป    
     

 

 


  ฝ่ายพัฒนารายได้  
     
     
  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
     
     
นางสาวกิตติยากรณ์ พรมภักดี    
นักวิชาการจัดเก็บรายได้    
     
     
นางจิราภรณ์  แวงวรรณ    
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    
     
     
นางสาวอรทัย  มะโนมัย    
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    

 


 

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ

     
นายวิทยา  พันเจาะจง    
เจ้าพนักงานพัสดุ    
     
     
 

นางสาวสุทธิลักษณ์ บุญแสนรัญ

  นางวิไลพร พลเยี่ยม
ผช.เจ้าพนักงานการคลัง   ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ