กองคลัง

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองคลัง

     
     
 

 
 

ว่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 


 

  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
   
  นางสาวฉัตรญาดา  คูนาดี  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
     
 
ว่าง   นายธันวา  สิงหามาตย์
จพง.การเงินและบัญชี   จพง.ธุรการ
     
     
     
นางยุพรัตน์  พิมพ์ทอง      
จพง.การเงินและบัญชี    
     
     
     
     
     

 

 


  ฝ่ายพัฒนารายได้  
     
     
  ว่าง  
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
     
     
นายวิทยา  พันเจาะจง   นางสาวอรัญญา  สิทธิจันทร์
จพง.จัดเก็บรายได้   เจ้าพนักงานพัสดุ
     
     
นางจิราภรณ์  แวงวรรณ    
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    
     
     
นางสาวอรทัย  มะโนมัย    นางสาวอรพรรณ แวงวรรณ
 ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ    คนงานทั่วไป