การให้บริการข้อมูล

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 811
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2567 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 58
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 1360
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 23 มีนาคม 2566 52
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) 29 กันยายน 2565 757
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 28 มิถุนายน 2565 215
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 29 มีนาคม 2565 196
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 13 ตุลาคม 2564 1035
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 ธันวาคม 2560 7942
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีป้าย 13 ธันวาคม 2560 2756
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ธันวาคม 2560 2131
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ธันวาคม 2560 17851
รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ 12 ธันวาคม 2560 2326
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 12 ธันวาคม 2560 2746
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 12 ธันวาคม 2560 4849