การให้บริการข้อมูล

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 23 มีนาคม 2566 660
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 23 มีนาคม 2566 1214
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) 29 กันยายน 2565 629
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 28 มิถุนายน 2565 101
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 29 มีนาคม 2565 87
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 13 ตุลาคม 2564 870
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 ธันวาคม 2560 5789
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีป้าย 13 ธันวาคม 2560 2593
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ธันวาคม 2560 2004
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ธันวาคม 2560 17603
รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ 12 ธันวาคม 2560 2139
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 12 ธันวาคม 2560 2540
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 12 ธันวาคม 2560 4397