หน้าหลัก 

ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่เว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ ที่ทางเราได้พัฒนาขึ้น

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

**************************

 

 

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เลขที่ 209 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์/โทรสาร 

043-556-354 สำนักงาน

043-556-355 งานป้องกัน, หน่วย EMS

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัดตำแหน่ง  16°18'49.0"N   103°56'01.8"E

 

                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                    

 

 

 

                 

 


 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ ต่อการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โปรดกรุณาตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ดัชนีข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 7

มาตรา 7(1) - โครงสร้างองค์กร

 - การจัดตั้งองค์กร

มาตรา 7(2)  - อำนาจหน้าที่

มาตรา 7(3)  - สถานที่ติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

มาตรา 7(4)  - กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9

มาตรา 9(1)  - ผลการพิจารณาหรือคำวิจิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนฯ

- รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรา 9(2)  - นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗

มาตรา 9(3)  - แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

- แผนจัดหาพัสดุ

- แผนพัฒนา/ งบประมาณ

- แผนพัฒนาบุคลากร

- เทศบัญญัติตำบล

มาตรา 9(4)  - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรา 9(5)  - สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง

มาตรา 9(6)  - สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน

มาตรา 9(7)  - มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม.

มาตรา 9(8)  - การประกาศประกวดราคา สอบราคาฯ

- การจัดซื้อ/จัดจ้าง

มาตรา 9(8)  - สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรา 9(8)  - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

มาตรา 9(8)  - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

- การป้องกันการทุจริต

- การมาตรฐานให้บริการ

- ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

มาตรา 9(8)  - งานวิจัยที่ใช่เงินงบประมาณ

 

 


 

สิทธิการรับรู้ของประชาชน 
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายรองรับ "สิทธิได้รู้" ของประชาชน โดยกำหนดสิทธิข้อมูลข่าวสารของราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน โดยมีแนวคิดหลักการเพื่อ 

          1. ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดยกำหนดข้อยกเว้นให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส อันเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 

          2. รองรับสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานรัฐ ได้แก่ 
          - สิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐนำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
          - สิทธิในการตรวจดูข้อมูล 
          - สิทธิในการขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา หรือจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
          - สิทธิในการขอรับสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง 
          - สิทธิในการขอดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากหน่วยงานของรัฐ 
          - สิทธิการคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนภายในเวลาที่กำหนด 
          - สิทธิในการร้องเรียน 
          - สิทธิในการอุทธรณ์ 

          3. ข้อมูลข่าวสารของราชการเกือบทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ จะต้องสามารถเปิดเผยได้ ภายใต้หลักการที่ว่า"เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" โดยยกเว้นจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดว่าไม่ต้องเปิดเผยเท่านั้น

 

การแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

 

                                เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการแจ้งปัญหา, ข้อขัดข้อง, สิ่งต้องการให้แก้ไข, ปรับปรุง,

สิ่งที่ต้องพัฒนา, แนวทาง, สิ่งแนะนำ หรือร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

** ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทีมงานพร้อมน้อมรับฟัง เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป **

 

 

 

** สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามลิงค์นี้   โปรดคลิก **

 

 

 


 

 

เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์

จ่าเอกสุรเมธ ทองด้วง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ไม่พบฟีด
193084
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
222
487
1690
188651
9187
12823
193084

Your IP: 34.230.84.215
24-04-2019