ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือร่วมบริจาค

ศูนย์พักคอยตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้มีจิตเมตตาช่วยเหลือร่วมบริจาค ของกินของใช้ ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์ใช้สอย สำหรับใช้ในศูนย์พักคอยฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

Q&A (คําถาม - คําตอบ)

 

Q&A (คําถาม - คําตอบ)

 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานปฏิบัติงาน ทางเว็บบอร์ดของหน่วยงาน
 
*โปรดคลิกที่รูปด้านล่างนี้*

 

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง

 

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางวิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดด้วยวิธีการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือวันประทับตราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือวันส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แล้วแต่กรณี เป็นวันที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 579 หมู่ 4 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร 043 516493 - 4 โทรสาร 043 518275
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดหมู่ 13

 
 
วันนี้ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ปลัดเทศบาลนำทีมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ ตำบลโพธิ์ทอง ร่วมรณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดหมู่ 13 ตรงข้าม รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอก 3 โดยงานสาธารณสุข