การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

โครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

************************

 

นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง นำคณะบริหารประชุมชี้แจง มอบนโยบายการปฏิบัติงาน

กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาและความโปร่งใสในการทำงาน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมโครงการที่เป็นการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรม มีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท
3. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงาน
4. เพื่อปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5. เพื่อเป็นการส่งเสริม/พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
    
     
 

 
 
 

คณะผู้บริหารได้ประชุมติดตาม กำหนดแนวทางเพื่อยกระดับมาตรฐานความสุจริตและความตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกภาคส่วนของสังคม

ปลูกและปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต กับพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

ในวันที่ 20 มกราคม 2565 ประจำปี พ.ศ. 2565