ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่1 ปี2565 เพื่อเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่ประชุมมีมติเลือก นายเสาร์ สายเนตร สมาชิกสภา เขต1 ดำรงตำแหน่งประธานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง