รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

รับสมัครเลือกตั้ง สท. เขตเลือกตั้งที่ 2

-------------------------

สถานที่รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง