ประกาศเทศบาล

ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง  กำหนดมาตรการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

สรุปรายงานความพึวพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา

รับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

แผนการออกนอกสถานที่่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจีดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจำไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 )

ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ กำหนกวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น  จำนวน 1 อัตรา

2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ระดับต้น  จำนวน 1 อัตรา

3. หัวหน้าฝ่ายโยธา ระดับต้น  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  1 อัตรา

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก         จำนวน  1  อัตรา

 
 
Powered by Phoca Download