ประกาศเทศบาล

การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

สรุปรายงานความพึวพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา

รับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

แผนการออกนอกสถานที่่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจีดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจำไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2563 )

 
 
Powered by Phoca Download