ประกาศเทศบาล

ประกาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดใสสะอาด 2565" จังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3)

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาขนและสำเนาทะเบียนเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศยกเลิกการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนในการจดทะเบียนพาณิชย์

การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

สรุปรายงานความพึวพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

 
 
Powered by Phoca Download