ประกาศเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก         จำนวน  1  อัตรา

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชาการ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 : ทั้ง 5 ด้าน 

ประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศเรื่อง แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา สถานที่และวันประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง

ประกา่ศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์     จำนวน  1  อัตรา

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  อัตรา

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง    จำนวน  2  อัตรา

 
 
Powered by Phoca Download