การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA

***************

1. ข้อมูลพื้นฐาน

O01: โครงสร้างหน่วยงาน

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน

O02: ข้อมูลผู้บริหาร

2.1 ผู้บริหารเทศบาล

2.2 สมาชิกสภาเทศบาล

2.3 พนักงานเทศบาล

2.3.1 สำนักปลัด

2.3.2 กองคลัง

2.3.3 กองช่าง

2.3.4 กองการศึกษา

O03: อำนาจหน้าที่

3.1 อำนาจหน้าที่เทศบาล

3.2 อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

3.3 อำนาจหน้าที่กองคลัง

3.4 อำนาจหน้าที่กองช่าง

3.5 อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

O04: แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

4.1 แผนงบประมาณ

4.2 แผนพัฒนาเทศบาล

4.3 แผนดำเนินงานประจำปี

O05: ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

5.1 การติดต่อหน่วยงาน

O06: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 ระเบียบ/กฎหมาย

6.2 คลังความรู้ กฎหมายที่เกี่วข้อง

O07: ข่าวประชาสัมพันธ์

O08: Q&A

O09: Social Network

2. การบริหารงาน

O10: แผนดำเนินงานประจำปี

10.1 แผนดำเนินงานประจำปี

10.2 แผนพัฒนาเทศบาล

10.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

O11: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

11.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

11.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564  

11.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

12.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

13.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14: คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

14.1 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

15.1 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน -กันยายน 2564)

15.2 สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

16.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

16.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2564

O17: E-Service

17.1 การขอความอนุเคราะห์ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

17.2 การแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

3. การบริหารเงินงบประมาณ

O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

O19: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

19.1 

O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

20.1

O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

21.1 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

O22: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

22.1 ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง

O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

23.1 รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

24.1

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25.1 ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาล ประจำปี 2565 

O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

26.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27.1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้น ประจำปี 2565

27.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565

27.3 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

27.4 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศ ก.กลาง 

27.5 การบริหาร และพัฒนาบุคลากร

O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29.1 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

29.2 มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเรื่องกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

29.3 มาตรฐานให้บริการ

O30:ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

30.1 การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริต 

O31:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

31.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

O32:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

32.1 การรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน

O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

33.1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

35.1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

35.2 การประชาสัมพันธ์

O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

36.1 รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

37.1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบ ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน)

O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.1 กิจกรรม การเสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

39.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ 2565

 
 O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 
 
 O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

 O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

42.1 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 O43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย

43.1 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส