ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง

ระเบียบข้อบังคับ

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด

.................................................

 

 เพื่อให้การจัดสวัสดิการชุมชนของตำบลโพธิ์ทอง เป็นไปโดยเสมอภาคทั่วถึง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกโดยส่วนรวม ตำบล โพธิ์ทอง จึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เห็นควรกำหนดระเบียบการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโพธิ์ทอง