การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ประจำปีงบประมาณ 2561

(Integrity & Transparency Assessment: ITA)

 

 1. ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 1. แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

2. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

3. ประกาศจัดตั้ง

4. โครงสร้างองค์กร

5. ผู้บริหารเทศบาล

6. สมาชิกสภาเทศบาล

7. พนักงานเทศบาล

8. แผนพัฒนา/ งบประมาณ

9. การจัดซื้อ/จัดจ้าง

10. แผนพัฒนาบุคลากร

 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 1. ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (มาตรา 11 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

  

แผนจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

 

 

 

2. ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1. แผนดำเนินงานประจำปี 2560

2. แผนการดำเนินประจำปี 2561

 

EB4 (2) หน่วยงาน  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

 

EB4 (3) หน่วยงาน การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB5 หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 1. ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB6 หน่วยงาน มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

 1. ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน

 

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB7 หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 1. เจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาล 

 

 

  1. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การรับสินบน

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB8 หน่วยงาน มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

 1. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 

 

 

  1. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB9 หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

 ประกาศ และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง

 

 

  1. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

 

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)

EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงา

 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)

 1. คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

 2. รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ