อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 


****ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด 
*****สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้ 
    1.1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรา 50,53และ 56
หน้าที่เทศบาล

บทที่ ๑
เทศบาลตำบล

มาตรา ๔๙* (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(๗) *ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) **บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(๙) **หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑*** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๙) เทศพาณิชย์

บทที่ ๒
เทศบาลเมือง

มาตรา ๕๒* (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๓** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(๖) ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

มาตรา ๕๔* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐)ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒)เทศพาณิชย์

บทที่ ๓
เทศบาลนคร

มาตรา ๕๕* (ยกเลิกทั้งมาตรา)

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
(๒) ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๓) กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๔)* การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
(๕)* จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
(๖)* จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
(๗)* การวาผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(๘)* การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
มาตรา ๕๗ เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้

บทที่ ๓ ทวิ*
การทำการนอกเขตเทศบาล

และการทำการร่วมกับบุคคลอื่น
มาตรา ๕๗ ทวิ* เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขต เมื่อ
(๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน
(๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๕๗ ตรี* เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด หรือถือหุ่นในบริษัทจำกัด เมื่อ
(๑) บริษัทจำกัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค
(๒) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษทนั้นจดทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีหลายเทศบาล องค์บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ่นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ่นที่เทศบาลถืออยู่ในบริษัทจำกัด ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*****ความใน (๑) และ (๒) ของวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับในกรณีที่บริษัทจำกัดที่เทศบาลร่วมก่อตั้งหรือถือหุ้นอยู่ด้วย

บทที่ ๔
สหการ


มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่า สหการ มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
*****การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะได้กำหนดชื่อ อำนาจหน้าที่ และระเบียบการดำเนินงานไว้
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยกำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย

มาตรา ๕๙ สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ (๕) หรือ (๖) 

ส่วนที่ ๔
เทศบัญญัติ

มาตรา ๖๐* เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อลทกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ
*****ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ

 1. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆกำหนด
  นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจ หน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น
      - พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464 
      - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534
      - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
      - พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ย พ.ศ.2490 
      - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 
      - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 
      - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
      - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
      - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
      - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
      - พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 
      - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 
      - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
      - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
      - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
      - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 
      - พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 
      - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
      - พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528 
      - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 
      - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 (กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง) 
      - ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมายว่าด้วยทางหลวง) 
      - ประมวลกฎหมายที่ดิน (ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า
        ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป


  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 
  1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
  5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
  6. ให้มีการสาธารณูปการ
  7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
  8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
  9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
11. ปรับปรุงแหล่งเสื่มโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
12. เทศพาณิชย์ 

นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 
  1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
  2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
  5. การสาธารณูปการ
  6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ
  7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
  9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

อำนาจหน้าที่สำนักปลัด

 

งานบุคคล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคคล ของเทศบาล เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ การบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การทะเบียนประวัติ เป็นต้น วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี มติ ก.ท. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับพัฒนาการท่องเที่ยว ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุของเทศบาลให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์ จัดระบบงาน วางแผน จัดระเบียบการพัฒนาบริการการท่องเที่ยวของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านป้องกันระงับอัคคีภัย สาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ลดอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดเพลิงไหม้ รักษาและบำรุงขวัญ ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย การอพยพผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหายให้คืนสภาพเดิมตามแผนที่เทศบาลได้กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วางแผนปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ ร้อยของบ้านเมือง การควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ปฏิบัติงานด้วนมวลชนต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

งานกิจการสภา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณของสภาเทศบาล การจัดทำทะเบียนนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล การเตรียมการประชุมสภาเทศบาล งานควบคุมงานรับ-ส่งหนังสือของสภาเทศบาล งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

§  การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล :

§    ตรวจสอบ  วิเคราะห์  กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดำเนินงานประจำปี  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี

§  วิเคราะห์  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของสถานะการคลังเพื่อการลงทุนและใช้ประกอบจัดลำดับความสำคัญ  ของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนพัฒนา   เทศบาล

§  ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

§  รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในโครงการ / กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล

§  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของทางราชการ

§  รวบรวม  วิเคราะห์ และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต่อการวางแผนและการประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ

§  วิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลฯ ในอนาคต

§  ประสานงานกับหน่วยงานภายในเทศบาล  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล  ซึ่งมีบทบาทเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

§  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง  การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้ง  เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

§  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานงบประมาณ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆทราบและดำเนินการ

§  รวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

§  สนอแนะและให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

§  จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

§  ศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ๆของเทศบาล

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของเทศบาล

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบเครือข่าย

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับเรื่องและประสานงานเกี่ยวกับการแนะนำ/ร้องเรียนผ่าน  webboard  ทางเว็บไซต์ของเทศบาล

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

§  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมสู่สาธารณชนและสื่อต่างๆ

§  ปิดประกาศ

§  ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

§  บันทึกภาพกิจกรรม

§  จัดรายการเสียงตามสายและรายการวิทยุ

§  จัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานความก้าวหน้าของเทศบาล

§  จัดทำแผ่นพับแนะนำเทศบาล  วารสารและรายงานกิจการประจำปี

§  จักทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม

§  จัดบอร์ดภาพกิจกรรม/วันสำคัญ

§  ให้คำแนะนำติดต่อ – สอบถามกับผู้มาติดต่อราชการ

งานธุรการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน

§  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

§  สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานนิติกรรมสัญญา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดทำ ตรวจ ร่าง แก้ไข เปลี่ยนแปลงนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ตีความ วินิจฉัยปัญหา  นิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ให้ความเห็นทางวิชาการตอบข้อหารือในการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ดำเนินคดีและติดตามผลคดีในส่วนของนิติกรรมและสัญญาที่มีผลผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเนินการตามหน้าที่

§  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

§  รวบรวมระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และตัวอย่างร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

งานระเบียบกฎหมายและงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้

§  จัดทำตรวจร่าง  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ

§  ตีความ  วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ

§  ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล

§  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  การร้องทุกข์  หรืออุทธรณ์  เป็นต้น

§  ดำเนินคดี  ติดตามผลคดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

§  ฝึกอบรมและให้คำปรึกษางานแก่เจ้าหน้าที่

§  รวบรวมกฎหมายและหนังสือสั่งการของกระทรวง  ทบวง  กรม  อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

§  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือแจ้งหรือประสานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินต่อไป

 

งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง

§  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

§  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

§  งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

§  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

§  งานสำรวจสภาพปัญหาสังคมต่างๆ

§  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสังคมสงเคราะห์หญิงบางประเภท

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังคมสงเคราะห์

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ

§  งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

§  งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

§  งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ

§  งานส่งเสริมสภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่สมแก่วัย

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน

§  งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

§  งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง

§  งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

§  งานจัดระเบียบชุมชน

§  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

§  งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน

§  งานดำเนินการพัฒนาทางด้านชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล

§  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

อำนาจหน้าที่กองคลัง

อำนาจหน้าที่กองคลัง

 

 

 ฝ่ายการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท การจัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท งานจัดทำเช็ค ทำเอกสารการจ่ายเงิน งานการจ่ายเงินตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจำทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ

 

ปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบการเงินและพัสดุ จัดทำระเบียบบัญชี ควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายพัสดุ งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ จัดทำสถิติรายรับและจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำสถิติรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต สถิติเกี่ยวกับเงินสะสม เงินอุดหนุน การโอนงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่าย เงินมัดจำประกันซอง เงินประกันสัญญา จัดทำรายงานสถานการณ์การคลัง และให้บริการข้อมูลด้านสถิติการคลัง

 

ฝ่ายพัฒนารายได้

ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีรายได้ของเทศบาล รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษี งานประเมินการจัดเก็บรายได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี และงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงานจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน งานประมูลให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น ประมูลตลาดสดห้องน้ำ ห้องส้วม โรงฆ่าสัตว์

ปฏิบติงานด้านสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) จัดทำรายละเอียด แบ่งโซน บล็อก ล็อค ปรับแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

 

บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง และงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักการคลัง

 

 

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

อำนาจหน้าที่กองการศึกษา

 

         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยให้มีการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการในกองการศึกษา ดังนี้

งานธุรการและการเงิน

            งานสารบัญ

            งานดูแลรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ

            งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

            งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัของทางราชการ

            งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ

            งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล

            งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

            งานสวัสดิการต่าง ๆ

            งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

            งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษา  รวมถึงการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน

            งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

     นักวิชาการศึกษา

            งานประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            ทำหน้าที่ประสานโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ในการจัดทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

            งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

            งานจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา

            งานดูแลจัดเตรียมและให้บริการวัสดุ-อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            จัดตั้งกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

            งานส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ

            งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบและนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลและกองการศึกษา

            งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            งานสร้างความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ และชุมชน

            งานปลูกฝังวินัยและถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ

            งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานฝ่ายบริหารการศึกษา

   หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ

            งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

            งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

            งานการอบรมปกครองดูแลแนะนำการศึกษา เกี่ยวกับอาชีพและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชน

            งานส่งเสริมสุขภาพ

            การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

            งานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

            ดำเนินกิจกรรมทางศาสนา

            ประชาสัมพันธ์งานด้านการศาสนา เช่น การจัดตั้งชมรมมูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา

            การดำเนินงานกิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

            งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

            การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์

            งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

            งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

            งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

            งานชุมชนต่าง ๆ

            งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

            กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

            จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

            การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ

            การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

            การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

            งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

            งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

26 พฤษภาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
378036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
435
829
373510
14440
17589
378036

Your IP: 34.238.190.122
26-05-2020