ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โดย นายประมวล ประเสริฐสังข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายโกตุ๋ย แวงวรรณ เลขานุการนายกเทศมนตรี และงานป้องกัน ลงพื้นที่ มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วาตภัย พื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง