การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

 การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนและแนวทางการพัฒนาตำบลโพธิ์ทอง