การรับแจ้ง ข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์

 

 การรับแจ้ง การร้องทุกข์

----------------------------- 

 

 

การรับแจ้ง การร้องทุกข์  ข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์การที่ประชาชนบอกเล่าเรื่องราวต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

เพื่อขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน

 https://forms.gle/PJD9CEM359uBrZoK9

 

**หมายเหตุ


1. หากข้อมูลเป็นเรื่องเร่งด่วน โปรดแจ้ง เทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยตรง
2.ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้เฉพาะงานราชการการรับเรื่องร้องทุกข์เท่านั้น จะไม่นำไปเผยแพร่ในงานที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือทางสาธรณะ

 

 


สถิติเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2566

--------------------------

 

 

สถิติเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2566  (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

 

ที่ รายการ สถิติการให้บริการประจำเดือน  หน่วยนับ
2565 2566
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 เรื่องร้องเรียนทุกข์ - - - - - - ราย