กองช่าง

 

   พนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

กองช่าง

     
   
  นายพลชัย  เมืองแวง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 
081-872 5694
 
 
     
 

 

 

- ตำแหน่งว่าง -

 

 

 
 

- ตำแหน่งว่าง -

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 

 

 


 

- นายช่างโยธา ตำแหน่งว่าง -     
- ตำแหน่งว่าง -    
นายช่างโยธา     
     
 
นางอรอุมา  โสภาอุทก   นางสาวดวงใจ  พลมั่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผช.จนท.ธุรการ
     
     
     
นายวุฒิไกร  พลเยี่ยม   นายศุภสิทธิ์  พลเยี่ยม 
ผช.ช่างโยธา   ผช.ช่างไฟฟ้า 
     
     
    นายสราวุธ  หมั่นวิชา 
     ผช.ช่างไฟฟ้า