การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารประกวดราคาฯ โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

เอกสารประกวดราคาฯโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ฯ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ฯ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- โครงการจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ จำนวน 7 ระบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง ม.4

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทม ม.5

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14

- ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางโดยการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนยานาง ม.15

 

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า

- โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

- โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม ม.5 ถึง สายบ้านหนองแวง ม.4

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน ม.12

- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแจ้งดงน้อย บ้านหนองเขื่อน หมู่ 12

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ร้อยต้น หมู่ 1

-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง ม.4

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแดง ม.3

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทม ม.5

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะเค ม.10

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางจากหน้าบ้านนายสุพัฒน์ แวงวรรณ ถึงหน้าบ้านนางประลำ พลมั่น)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางหน้าบ้านนางสายสมร ระดาบุตรถึงหน้าบ้านนายตุ๋ย พลเยี่ยม)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางจากบ้านนายสุพัฒน์ แวงวรรณ ถึงหน้าบ้านนางประลำ พลมั่น)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ ม.14 (เส้นทางจากบ้านนางสมร ระดาบุตร ถึงหน้าบ้านนายตุ่ย พลเยี่ยม)

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะเค ม.10

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทม ม.5

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง ม.4

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแดง ม.3

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบะเค หมู่ 10

ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านบะเค หมู่ 10

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบะเค หมู่ 10

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ 4

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ หมู่ 14 (เส้นทางจากหน้าบ้านนางสายสมร  ระดาบุตร ถึงหน้าบ้านนายตุ๋ย  พลเยี่ยม)

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต บ้านวังสำราญ หมู่ 14 (เส้นทางจากหน้าบ้านนายสุพัฒน์  แวงวรรณ ถึงหน้าบ้านนางประลำ  พลมั่น)

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทม หมู่ 5

ซ่อมแซมปรับปรุงผิวทางแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกแดง หมู่ 3

 
 
Powered by Phoca Download