สปสช.ระดับพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง

สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2881
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3272
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2411
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2517
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2708
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2441
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงาน 06 กุมภาพันธ์ 2561 6045
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2145
ระเบียบ สปสช.ทต.โพธิ์ทอง (Long Term Care : LTC) 06 กุมภาพันธ์ 2561 2408
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2116
ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 2119
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 06 กุมภาพันธ์ 2561 2380
ตัวอย่างโครงการ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 5663