สปสช.ระดับพื้นที่ ตำบลโพธิ์ทอง

สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3057
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 3439
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2583
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2640
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2835
รายงานการรับ - จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2565
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงาน 06 กุมภาพันธ์ 2561 6331
สรุปผลการดำเนินโครงการ ปี 2560 06 กุมภาพันธ์ 2561 2275
ระเบียบ สปสช.ทต.โพธิ์ทอง (Long Term Care : LTC) 06 กุมภาพันธ์ 2561 2620
เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพ 06 กุมภาพันธ์ 2561 2282
ประกาศ คู่มือ หลักเกณฑ์ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 2252
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 06 กุมภาพันธ์ 2561 2549
ตัวอย่างโครงการ สปสช. 06 กุมภาพันธ์ 2561 6376