การให้บริการข้อมูล

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 801
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2567 ( 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 50
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) 23 มีนาคม 2566 1349
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) 23 มีนาคม 2566 44
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมษายน - กันยายน 2565) 29 กันยายน 2565 747
ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 28 มิถุนายน 2565 203
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 29 มีนาคม 2565 187
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร 13 ตุลาคม 2564 1026
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 20 ธันวาคม 2560 7813
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีป้าย 13 ธันวาคม 2560 2744
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 13 ธันวาคม 2560 2120
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 13 ธันวาคม 2560 17840
รวมมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะ 12 ธันวาคม 2560 2309
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 12 ธันวาคม 2560 2732
การจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 12 ธันวาคม 2560 4842