คลังความรู้ กฎหมายที่เกี่วข้อง

มติ ก. เทศบาล. 30 เมษายน 2564 1167
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 08 มีนาคม 2561 3194
แนวทางปฏิบัติการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สปสช. 08 มีนาคม 2561 4173
กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน 04 มกราคม 2561 2369
กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 04 มกราคม 2561 2445
กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน 04 มกราคม 2561 3353
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ และรายได้ท้องถิ่น 04 มกราคม 2561 4473
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา 04 มกราคม 2561 2744
กฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 25 ธันวาคม 2560 4879
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 10191
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2560 13541
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 8767
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 17093
ผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 9242
ประธานสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 6144
นักการเมืองท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 11209
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 46509
การเลือกตั้งท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5716
การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 8105
การยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 7020
การประชุมสภาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 5523
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 35357
การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 20630
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2560 13956