หน่วยกู้ชีพกู้ภัย EMS

หน่วยกู้ชีพกู้ภัย EMS เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง

แจ้งทางโทรศัพท์

1669 หรือ 043-556 355

 

   ฝ่ายป้องกันฯ
     
  นายปัญจพล  ปัญจมาตย์  
  หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  
     
     
นายเสน่ห์  คันธภูมิ   นายธวัช  ประเสริฐสังข์
พนักงานวิทยุ   ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
     
     
นายวิพจน์สิทธิ์  คำมูล   นายวาทิน  ประหา
คนงานประจำรถน้ำ   ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     
     
นายรุ่งนภา  แวงวรรณ   นายสาคร  โทศรี
คนงานประจำรถน้ำ   พนักงานขับรถ